Stanovy LIGERO CIGAR LOUNGE – Club

Čl. I.

LIGERO CIGAR LOUNGE – Club, ďalej len LCLC, je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je združovanie fajčiarov cigár a osôb, ktoré k týmto aktivitám inklinujú.

Čl. II.

Sídlom clubu je Landererova 8, 811 09 Bratislava

Čl. III.

Orgány klubu

1. Zakladajúci člen

2. Predsedníctvo – čestní predsedovia

3. Správca

4. Tajomník

 

ad 1)

Zakladajúci člen

Najvyšším orgánom klubu je zakladajúci člen.

 Schvaľuje rozpočet na každý ďalší rok

Schvaľuje výšku členských príspevkov

Prejednáva návrh na ukončenie činnosti klubu

Rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré ho do právomoci zverujú tieto Stanovy.

 Schôdzu predsedníctva zvoláva jeho predseda minimálne raz ročne.

 

ad 2)

Predsedníctvo

Predsedníctvo je orgánom voleným zakladajúcim členom. Funkční období je jednoročné. Funkciu člena predsedníctva môže byť niektorému z členov, vzhľadom k jeho významu a zásluhe o klub, udelená ako čestná funkcia na neobmedzené obdobie. Toto menovanie musí odsúhlasiť zakladajúci člen. Predsedníctvo klubu má aspoň 3 členov. Zo svojho stredu volia predsedu a miesto podpredsedu. V prípade, že počet členov predsedníctva v priebehu funkčného obdobia klesne pod 3 členov, môže predsedníctvo kooptovať nových členov predsedníctva, a to na obdobie do konania členskej schôdze. Predsedníctvo klubu je orgánom, ktorý riadi chod klubu. Predsedníctvo realizuje a zabezpečuje plnenie uznesení zakladajúceho člena, programu a cieľov klubu, vrátane finančného a materiálového zabezpečenia činnosti klubu. Predseda zvoláva schôdze predsedníctva aspoň raz ročne. Predsedníctvo rozhoduje o prijatí nových členov. Právo podpisu a jednania za klub má, zakladajúci člen, predseda a podpredseda.

 

Členom klubu môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov. Uchádzač o členstvo vyplní písomnú prihlášku, prostredníctvom ktorej:

 

Čl. IV

vyjadruje súhlas so Stanovami klubu a zaväzuje sa k ich dodržovaniu. O prijatí člena rozhoduje na základe podanej prihlášky predsedníctvo. Zakladajúci člen môže stanoviť ďalšie podmienky pro prijatí za člena klubu. Podmienkou vzniku členstva je úhrada členského príspevku, okrem prípadov čestného členstva. Každý člen obdrží certifikát CCC a členskú kartu so svojím registračným kódom, ktorý je neprenosná a bude ho oprávňovať k vstupu do priestorov LCLC a využívať ponuku výhod podľa príloh.

Čl. V

Príspevky člena tvoria:

ČLENSKÝ POPLATOK

Je povinný uhradiť každý člen pravidelne raz ročne, vo výške 250,-€ pre strieborného, 500,-€ pre zlatého a 1000,-€ pre V.I.P. člena vrátane DPH pre fyzickú osobu na rok. Počet zlatých a V.I.P kariet je obmedzený. Členský príspevok je splatný do 30 dní od prijatia za člena v roku, v ktorom vzniklo členstvo, v ďalších rokoch potom vždy do konca januára nasledujúceho kalendárneho roku. V prípade, že členský príspevok nie je uhradený v stanovenom termíne, členstvo automaticky zaniká, resp. vôbec nevznikne.

Dokladom členstva je členská karta, ktorú člen obdrží po zaplatení poplatku, a súčasne je dokladom o zaplatení členského poplatku.

 

Čl. VI.

Členstvo zaniká:

Nezaplatením členského príspevku

Úmrtím člena

Zánikom právnické osoby

Vylúčením z dôvodu hrubého porušovania klubových pravidiel.

 

V  prípade zániku členstva behom kalendárneho roku, nemá bývalý člen nárok na vrátenie pomernej časti členského poplatku. O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. Do doby rozhodnutia predsedníctva, je členstvo člena, o ktorého vylúčenie sa rozhoduje v klube, pozastavené.

 

Čl. VII.

Člen má právo podieľať sa na činnosti klubu, využívať jeho výhody podľa typu členskej karty. Každý člen by mal dodržovať Stanovy a ďalšie prijaté dokumenty klubu, riadiť sa rozhodnutím orgánu klubu a uznesením zakladajúceho člena. Oznamovať tajomníkovi klubu všetky zmeny, majúce vplyv na členskú evidenciu, najmä zmenu adresy bydliska a telefónneho čísla.

 

Čl. VIII.

O zániku klubu rozhoduje zakladajúci člen. V prípade, že počet členov klesne pod 3, nie je treba zvolávať členskú schôdzu.

 

Čl. IX.

Tieto Stanovy sú platné odo dňa ich schválenia ustanovujúcou členskou schôdzou a sú účinné dňom registráciou klubu.

 

Čl. X.

Vstup do priestorov LCLC je od 20. 04. 2017 umožnený všetkým záujemcom, teda aj nečlenom LCLC clubu, a to v spoločenskej obuvi. (Vstup v šortkách, v pracovnom a športovom odeve, nemusí byť umožnený). V prípade rezervácie člena klubu bude jeho nárok uprednostnený pred rezerváciou nečlena.

 V Bratislave dňa 19.04.2017.

…………………………

Ing. Erik Füle

Zakladajúci člen LCLC